DYNAMIKA DROGOVÉ SCÉNY A SOCIÁLNÍHO KLIMATU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZA OBDOBÍ 1997-2000

Kniha od Casri.cz DYNAMIKA DROGOVÉ SCÉNY A SOCIÁLNÍHO KLIMATU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZA OBDOBÍ 1997-2000.

PhDr. Josef Falář, CSc. PaedDr. Emil Bolek, CSc., Mgr. Libor Soumar, Ing. Michal Vrtílek

Na základě schváleného projektu „Monitorování drogové scény a sociálního klimatu dětí, mládeže, branecké a vojenské populace“ pro oblast prevence sociálně patologických jevů (dále jen SPJ) byla Vědeckým a servisním pracovištěm TVS AČR – CASRI Praha zpracována porovnávací studie, která postihuje dynamiku drogové scény a sociálního klimatu sledované populace školní mládeže za období 1997 – 2000. Cílem šetření bylo rozpoznání drogové scény a některých dalších SPJ u populace školní mládeže v jednotlivých letech sledovaného období pomocí vypracovaného systému diagnostických technik (screeningový anonymní dotazník DROGAN – SF), který umožňuje diagnostikovat i případné sociální, činnostní a psychické souvislosti u příslušného zkoumaného souboru a následné softwarové zpracování a průběžné předávání aktuálních výsledků šetření příslušným odborným společenským zadavatelům k cílené prevenci SPJ. V uvedeném období bylo celkem vyšetřeno 46.007 žáků ZŠ a ZvŠ (19.276) a studentů civilních a vojenských středních škol (26.731).
Věkový průměr celého sledovaného souboru : 15,6 let.
Studie naznačila, že za sledované čtyřleté období byl v dynamice drogové scény prokázán u všech subsouborů dětí a mládeže podstatný nárůst konzumace klasických drog při snižování věkového průměru prvního kontaktu s drogou. Rovněž u dalších SPJ (konzumace společensky tolerovaných návykových látek – tabákových výrobků a alkoholu, gamblingu, dětské a nežádoucí sexuality) byl prokázán u všech sledovaných populací nárůst. Studie také naznačila bezprostřední souvislost životního stylu jednotlivých kategorií sledovaných populací a tím i vliv sociálního prostředí a kvalitu trávení volnočasových aktivit na životní styl.

Dynamika drogové scény

Rozsah publikace: A4, 104 stran, 43 tabulek, 24 grafů

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno