Světové strany

Rozlišujeme celkem čtyři základní světové strany. A to sever, jih, východ a západ. Tyto světové strany, které se shodují se směrem poledníků a rovnoběžek, a jsou na sebe tudíž kolmé, nacházejí uplatnění při určování směrů, základní orientaci v mapách nebo se používají k navigaci.

Sever

Sever, který je označován písmenem S nebo N (Sever, Nord, North), je světovou stranou, jež směřuje ke geografickému severnímu pólu. Pokud zrovna stojíte na rovníku ve směru otáčení, najdete sever po vaší levé ruce.

Severní magnetický pól

Jestliže si k určování světových stran budete pomáhat kompasem, počítejte s tím, že střelka kompasu bude vždy ukazovat k severnímu magnetickému pólu, jehož poloha se odhaduje na 82°42′ severní šířky a 114°24′ západní délky.

Magnetická deklinace

A jak se nazývá odchylka mezi zeměpisným a magnetickým severem? Magnetická deklinace. Tato magnetická deklinace je však v různých místech Zeměkoule různá a navíc se mění i v čase.

Jih

Na opačném konci Země než sever, leží další hlavní světová strana – jih. Skutečný jih, který je označován písmenem J nebo S (South), směřuje k jižnímu pólu Země. Právě severní a jižní pól jsou mezi sebou propojeny pomyslnou čárou zvanou poledník.

Jižní magnetický pól

Při určování této světové strany na kompasu mějte rovněž na paměti, že střelka kompasu bude ukazovat směrem k jižnímu magnetickému pólu, jehož poloha se odhaduje na 64°32′ jižní šířky a 137°52′ východní délky.

Východ

Jelikož se Země otáčí kolem své osy, označuje východ stranu, na níž vychází Slunce. Nutno ovšem podotknout, že Slunce vychází přesně na východě pouze v den jarní a podzimní rovnodennosti.

Orientace starých map

Východ, který je označován písmenem V či E (East), leží kolmo ke směru severnímu a jižnímu. Pro zajímavost, v minulosti nebyly mapy – tak jak je tomu dnes – orientovány na sever, ale na východ, nebo také na jih.

Kompas

Západ

Na rozdíl od východu západ určuje směr, kde Slunce zapadá. Tato světová strana je označována písmeny Z nebo W (West). Stejně jako východní směr je západní směr kolmý na severní a jižní směr.

Vedlejší světové strany

Kromě hlavním světových stran rozlišujeme také vedlejší světové strany, a to severovýchod (SV), jihovýchod (JV), jihozápad (JZ) a severozápad (SZ). Podobně jako hlavní světové strany jsou k sobě kolmé i tyto vedlejší světové strany a přesně půlí úhel mezi hlavními směry.

Větrná růžice

Spolu s hlavními světovými stranami tvoří vedlejší světové strany tzv. větrnou růžici, která se uplatňuje k orientaci v mapách i v terénu již od dob antiky. Podstatou je, že jednotlivé strany růžice (kterých je celkem osm) mezi sebou svírají úhel 45 stupňů.

Diskuse - zanechat komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here