Trénink boxu 1

Rychlost, jednoduchost a efektivita – tak bychom mohli ve zkratce charakterizovat západní box, jeden z populárních plnokontakntích bojových sportů současnosti.

Tělesná příprava boxerů začátečníků

1. nácvik boxerské techniky, taktiky a její uplatnění v zápase
2. rozvoj pohybových schopností – síly, vytrvalosti, rychlosti, ohebnosti, obratnosti.
Mezi technickými a taktickými schopnostmi na jedné straně a tělesnými dispozicemi na druhé straně existuje těsná souvislost. Například i dokonalé levé boční údery – háky – zůstavají neúčinné, když nejsou rychlé, výbušné, vedené ze správné vzdálenosti a v pravém okamžiku. Na druhé straně síla, vytrvalost i rychlost zústavají málo efektivní, když se je boxer nenaučil v rámci svých tělesných dispozic, racionálními technicko-taktickými pohyby využívat. V této kapitole se zaměříme na hlavní obsahové prvky tělesné přípravy, tedy na zdokonalování všeobecných i specifických pohybových schopností. Všeobecná tělesná příprava je základním předpokladem pro nácvik speciálních pohybových schopností. Rozvíjení celkově vysoké fyzické připravenosti je určitě nejefektivnější cestou k dosáhnutí vysokých sportovních výkonů. Naproti tomuto neoddiskutovatelnému faktu mnozí trenéři a vedoucí výcvikových středisek všeobecnou tělesnou přípravu podceňují. Vycházejí totiž z nesprávného názoru, že pro boxera začátečníka vede kratší a rychlejší cesta k úspěchu přes speciální boxerský trénink. Skutečnost je opačná a dříve či později dochází ke stagnaci a poklesu výkonnosti.

Nedostatečná kondice a zvýšená pravděpodobnost zranění jsou dalšími nežádoucími následky zanedbání všeobecné tělesné přípravy. V moderním boxerském tréninku musí obě části přípravy na sebe organicky navazovat. A právě toto klade na trenéry velké požadavky. Při určování optimálních poměrů mezi všeobecnou a speciální přípravou mladých boxerů hraje významnou úlohu několik faktorů. Patří k nim především věk adepta, jeho výkonnostní úroveň, schopnost osvojit si pokyny trenéra, všeobecné fyzické předpoklady a na posledním místě není ani opakování tréninku. Zhruba se dá říci, že v prvních letech výcviku je třeba věnovat všeobecné tělesné přípravě nejméně 50% z celkového tréninkového objemu.

Všeobecná cvičení

Všeobecná cvičení jsou zaměřena na rozvoj všeobecných pohybových schopností. Cvičební prvky, zaváděné do výchovného procesu, přebíráme z jiných sportovních odvětví například z gymnastiky, atletiky, vzpírání popř. z kolektivních her.

Gymnastika

Stoj na rukou

Gymnastika zlepšuje funkci vnitřních orgánů, rozvíjí sílu, obratnost a schopnost uvolnit se. U boxera zpevňuje klouby, vaziva a svalové partie. Gymnastická cvičení rozvíjejí i mnohostrannost pohybu a přispívají k citu pro tempo a rytmus. To vše má velký význam zejména v počátečních fázích boxerského výcviku.

Rozeznáváme:

1. gymnastická cvičení bez nářadí – ve stoji, v pohybu, v sedě a v lehu
2. gymnastická cvičení ve dvojici
3. gymnastická cvičení s nářadím, zejména s medicimbalem, lehkými ručními činkami, míči a tyčemi.
4. gymnastická cvičení na nářadí, především na žebřinách i když vhodné jsou prakticky všechna běžná gymnastická nářadí.
Při gymnastických cvičeních je nutné soustavně měnit a obnovovat cvičební tvary a formy. Stálé opakování stejných cvičení je zdlouhavé a nudné, což snižuje jejich efektivnost.

Akrobatická cvičení

Tato cvičení jsou zaměřená na zdokonalování činnosti orgánů rovnováhy. Umožňují uvolněně ovládat vlastní tělo, směřují ke spolehlivé orientaci v různých situacích a upevňují zejména u mladého boxera potřebnou obratnost. Velmi vhodné jsou kotouly vpřed a vzad, kotouly letmo a nejrůznější formy přemetů. Kolektivní hry Pokud hodnotíme box jako určitou konkrétní sportovní činnost, má s kolektivními hrami společnou jednu důležitou vlastnost. V obou sportovních odvětvích dochází k soustavné změně vztahů mezi soupeři a k jejich přímému kontaktu. Prospěšnost kolektivních her pro boxera nespočívá jenom v určitém fyzickém zatížení, v nácviku různých pohybových variant a podobně, ale i v rozvoji potřebných psychických vlastností.
Prostřednictvím kolektivních her získává boxer vizuální paměť, zdokonaluje pozorovací schopnosti. Vizuální paměť, rychlá reakce a orientace pomáhají rozvíjet schopnosti mladého boxera odhadnout a analyzovat stále se měnící situace a rychle vyhodnocovat vlastní jednání a jednání soupeře.
Toto všechno je pro boxera velmi užitečné. Při vypracování takticky správného plánu vedení zápasu musí boxer umět správně ohodnotit přednosti a slabiny svého budoucího soupeře, poznat pohybové a technické přednosti soupeřů se kterými se už střetl, a tyto poznatky tvořivě porovnat s vlastnostmi svého nejbližšího soupeře.
V přípravě mladých boxerů se osvědčily kolektivní sporty jako jsou například házená, basketbal, ragby apod.

Atletika

Mezi nejhodnotnější atletické disciplíny pro boxera patří vrhačské disciplíny, ze kterých lze doporučit především vrh koulí. Na celkové zpevnění organizmu jsou prospěšné terénní běhy. Pro kontrolu výkonnostního růstu lze použít například takovýto pětiboj:
1. běh na 60m
2. skok do dálky
3. vrh koulí (levou i pravou rukou)
4. hod kuželem (levou i pravou rukou)
5. běh na čas

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno